Welcome to Official web site of maceodonian club shepherds
 
                             
 

Македонски

 

 
  WELCOME

    DNK Test

МКГО сеуште нема услови за изработка на ДНА молекуларен генетски тест, но се надеваме дека во скоро време ќе имаме услови за постапка на изработка на овој тест, затоа препорачуваме да ДНА тест се прави во држви кој се членови на WUSV - (Светското здружение на држави членки за одгледување на германски овчари) поради осигурување на идентитетот и проверка на потеклото на кучето

НАЧИН НА ВАДЕЊЕ ДНК

Сопствениците доброволно оставаат на располагање примероци од крвта на својте кучиња за оваа врста на испитување. Постапката се одвива на следниот начин: Само ветеринар кој е овластен од членка држава на WUSV може овластено да зема примерок на крф. Овластениот ветеринар гарантира на членката на WUSV за идентитетот на кучето на кое му се зема крф за ДНК тест со контрола на тетовир број од увото на кучето и споредување со бројот од родовникот.

Примерок од крфта со името на кучето неговиот регистарски број и тетовр бројот овластениот ветернинар ги праќа во овластена установа,институт во Германија која ќе ги направи потребните анализи. Процената и изработката на ДНА тесот и исптиување на потеклото се во надлежност на институтите во Германија овластени од WUSV. WUSV бара кога се праќа примерок од крфта да биде пратен и оригиналниот родовник на кучето. По завршените резултати на тестот родовникот се заверува со печат.

Ако постојат ДНА наоди за таткото или мајката може да се проври потеклото. Во овие случаеви еден односно двата додатни печати докажуваат исправно потекло во предвид на постоење на ДНА тест од едниот или двата родител.

ВОДИТЕЛ НА ОДГЛЕДУВАЊЕ: ГАБРИЕЛ СТИБЕЛ

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
   
   

 

 

Sponsors

 
 
 
 
 
 
 
 Macedonian club for german shepherds